Grensoverschrijdend gedrag

Protocol grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptenzorg

StAG en haar sociale partners willen dat professionals en cliënten in de gehandicaptenzorg zich veilig voelen. Zij moeten in een veilige omgeving kunnen wonen, werken en leven. Mochten er toch situaties ontstaan waarin sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of pesten, dan kun je als organisatie terugvallen op het protocol grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol is ontwikkeld en vastgesteld door de cao-partijen. Met dit protocol maken de partijen een duidelijke statement: grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptenzorg is onacceptabel en tolereren we niet. Door dit als organisatie na te leven, draag je bij aan bewustwording over, preventie van, signalen herkennen en zorgvuldig acteren op grensoverschrijdend gedrag. Ook staan er in het protocol afspraken die gelden op het moment dat zich een incident voordoet.

Met het protocol grensoverschrijdend gedrag wil StAG er samen met haar sociale partners voor zorgen dat zowel professionals als cliënten zich veilig voelen en in een veilige omgeving kunnen wonen, leven en werken. Elke organisatie dient het protocol op te nemen in haar organisatiebeleid en in het plan van aanpak om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Downloads

Ondanks de grote zorgvuldigheid en aandacht die in acht is genomen bij de totstandkoming van het Model Klachtenregeling Grensoverschrijdend gedrag, kunnen gebruikers geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Geadviseerd wordt om bij het toepassen van een klachtenregeling deze juridisch te laten toetsen.