Protocol grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptenzorg

7 december 2023

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Het is belangrijk dat medewerkers en cliënten in de gehandicaptenzorg zich veilig voelen. Zij moeten in een veilige omgeving kunnen wonen, werken en leven. Als er dan toch situaties ontstaan waarin sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of pesten, kun je als organisatie terugvallen op het protocol grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol is ontwikkeld en vastgesteld door de cao-partijen in de gehandicaptenzorg. Dit protocol draagt bij aan de bewustwording over, preventie van, signalen herkennen en zorgvuldig acteren op grensoverschrijdend gedrag. Ook staan er in het protocol afspraken die gelden op het moment dat zich een incident voordoet.

Met het protocol grensoverschrijdend gedrag wil StAG er samen met haar sociale partners voor zorgen dat zowel professionals als cliënten zich veilig voelen. Elke organisatie dient het protocol op te nemen in haar organisatiebeleid en in het plan van aanpak om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.