Betere werk-privébalans in de gehandicaptenzorg door jaarurensystematiek

23 december 2022

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Werken met een jaarurensystematiek (JUS) in de gehandicaptenzorg biedt mogelijkheden voor creatieve en zorgvuldige planning en roostering. De belangen van medewerkers, cliënten en de organisatie kunnen goed op elkaar worden afgestemd. Medewerkers krijgen zo meer grip op hun werk- en rusttijden. In de nieuwe Handreiking jaarurensystematiek die de sociale partners van StAG hebben opgesteld, wordt dat toegelicht. In een infographic zijn de belangrijkste stappen in deze systematiek overzichtelijk weergegeven.

Handreiking

In de Handreiking jaarurensystematiek staat de bedoeling van werken met de JUS, een toelichting op de systematiek met de nodige voorbeelden, en de ‘spelregels’ die zijn afgesproken. Het is met de JUS mogelijk om een arbeidspatroon af te spreken waarin een medewerker elke week hetzelfde aantal uren werkt, maar een medewerker kan ook de ruimte krijgen om in bepaalde periodes van het jaar meer of juist minder te werken. Het aantal uren dat iemand werkt, kan dus per maand verschillen. Maar hoe het arbeidspatroon ook wordt ingevuld, het maandsalaris blijft hetzelfde en aan het einde van het jaar is het aantal gewerkte uren gelijk aan het netto aantal te werken uren.

Jaarurensystematiek toepassen

Met de JUS is het mogelijk om de vraag naar zorg en de inzet van medewerkers over een langere periode op elkaar af te stemmen. Zo’n langetermijnplanning geeft meer ruimte om aan de wensen van medewerkers en de organisatie tegemoet te komen. De JUS is een van de instrumenten waarmee medewerkers meer grip krijgen op hun werk- en rusttijden en daarmee op hun werk-privébalans. Een goede werk-privébalans is een noodzakelijke voorwaarde om het werk in de gehandicaptenzorg lang, gezond en met plezier te kunnen doen. Daar is de JUS voor bedoeld.

De Handreiking jaarurensystematiek helpt om de JUS goed toe te passen. Als werkgever en werknemer met elkaar in overleg gaan over een passend arbeidspatroon met oog voor elkaars belangen en dat van de organisatie, heeft iedereen daar voordeel van.

Sociale partners

De Handreiking jaarurensystematiek is opgesteld door de vijf sociale partners in de gehandicaptenzorg die in het bestuur van de StAG zijn vertegenwoordigd: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU ’91, FBZ -vakbond voor zorgprofessionals, en VGN.

Lees de volledige Handreiking jaarurensystematiek, uitleg jaarurensystematiek en feestdagen en de bijbehorende infographic.